HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 1. Inwoners van de gemeente  Boekel vanaf 50 jaar kunnen lid worden van de vereniging.
 2. Als uitzondering hierop geldt:
  Alleen in geval van een duurzame relatie met een clublid is het mogelijk voor een niet inwoner uit Boekel om lid te worden van de  KBO-Boekel. Bij verbreking van de relatie zal het lidmaatschap komen te vervallen.
 3. In de gemeente Boekel vormen KBO-Boekel en KBO-Venhorst een Kring, zodat er geen potentiële leden van KBO-Venhorst in Boekel toegelaten worden, alleen bij activiteiten, die bij KBO-Venhorst niet georganiseerd worden.
 4. De contributie voor het lidmaatschap van de KBO-Boekel is exclusief de bijdrage voor een onderafdelings-activiteit. Zie bij ‘Onze vereniging – Ledenadministratie’ voor de hoogte van de contributie. De (automatische) incasso’s worden in maart/april uitgevoerd. Voor degenen die geen incasso verleend hebben dient de contributie vóór1 april te zijn voldaan, contant of door overschrijving.
 5. Aan- en afmelden als lid dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat: de ledenlijst aldaar is bindend. Afmelden als lid dient uiterlijk vóór 31 december van het boekjaar te geschieden, bij gebreke hiervan wordt geacht dat het lidmaatschap stilzwijgend wordt verlengd.
 6. Ieder lid wordt geacht zich volgens de normen van het maatschappelijk verkeer te gedragen. Door het bestuur kunnen sancties, zoals ontzegging van toegang tot Boszicht, schorsing en royement worden toegepast, indien de normen zijn of worden overschreden. Alleen het voltallige bestuur beslist in deze.
 7. Bezoekers van Boszicht uit de gemeente Boekel, die geen lid zijn, hebben vrije toegang tot Boszicht. Indien zij deelnemen aan activiteiten in Boszicht, moeten zij, na een proefperiode van 3 keer deelname, lid worden van KBO-Boekel of een bijdrage betalen per deelname ad € 1,50 exclusief de bijdragen voor een onderafdelings-activiteit.
 8. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de netheid van het gebouw/verblijfruimten en terrein. Fietsen dienen geplaatst te worden in de overdekte fietsenstalling naast de ingang van Boszicht.
 9. Het is leden toegestaan om met 1 introducé Boszicht te bezoeken en deel te nemen aan een activiteit, maar betaalt daarvoor een bijdrage ad € 1,50 exclusief de bijdragen voor een onderafdelings-activiteit. Leden hebben te allen tijde voorrang op introducees bij gebruik van de activiteit.
 10. Leden van andere KBO’s kunnen in Boekel deelnemen aan activiteiten wanneer er plaats is en deze activiteit niet wordt georganiseerd binnen de KBO waarvan zij lid zijn, dit onder dezelfde condities als de  leden van KBO-Boekel.
 11. In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Regelement niet voorziet, beslist het bestuur.