Bestuur

 

 

Vlnr: Wim van den Oord, Jo Delisse, Toon Bullens, Gerrie Verhoeven, Bert van der Heijden, Adri van Alphen, Harrie Verbakel

 

 

FUNCTIE NAAM ADRES TEL. E-MAIL
Voorzitter Toon Bullens Veenpluis 27, 5427HR 772337  habbullens@hotmail.com
Secretaris Bert van der Heijden Burgtstraat 50, 5427AK 322951  familievdheijden50@gmail.com
Penningmeester Frans Jaegers Helfrichstraat 11, 5427SB 322740  jaegersfam@hotmail.com
Bestuurslid Adri van Alphen Kluisstraat 19, 5427EM 322751  adri.riekie@gmail.com
Bestuurlid Jo Delisse Boterweg 29, 5427AZ 321420  delisse.aj@gmail.com
Bestuurlid Gerrie Verhoeven De Sparren 3, 5427SH 323078  info@verhoeventimmers.nl
Bestuurslid Wim van den Oord Laagveld 36, 5427JL 322394  wim.van.den.oord@outlook.com

 

FUNCTIES BESTUURSLEDEN – In bewerking

 

De ledenadministratie wordt gedaan door:

 

NAAM ADRES TEL. E-MAIL
Wim Kroos Helfrichstraat 65, 5427SC 322969  w.kroos1944@gmail.com

 

Aanmelden als lid van KBO-Boekel.

Als je lid wilt worden kun je dat doorgeven aan Wim Kroos , aan één van de bestuursleden of je digitaal aanmelden (klik hiervoor de op de volgende link: Lid worden).

De contributie is € 22,50 per jaar.

 

Wijzigingen doorgeven.

Gelieve wijzigingen door te geven aan Wim Kroos, aan één van de bestuursleden of digitaal (klik hiervoor op de volgende link: Wijzigingen doorgeven).

 

DOELSTELLING

Samenwerking in een groter geheel

KBO-Boekel is een plaatselijke, zelfstandige organisatie.

KBO-Boekel maakt deel uit van KBO-Brabant. KBO-Brabant is met 133.000 leden de grootste provinciale bond. Als Afdeling behoren wij bij Kring de Leijgraaf. Samen met Venhorst vormen wij een Cluster.
De KBO-Boekel heeft circa 880 leden.
Doelgroep

KBO-Boekel wil een aantrekkelijke organisatie zijn voor alle ouderen van 50 jaar en ouder.
Doelstelling

De Katholieke Bond van Ouderen is een belangenorganisatie van en voor mensen van 50 jaar en ouder. De KBO ontplooit activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Daarmee wil de vereniging het welzijn van ouderen en hun participatie in de samenleving bevorderen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.
KBO-Boekel acht het van belang dat steeds meer mensen van 50 jaar en ouder het nut van de organisatie inzien. In samenwerking met anderen wil ook de KBO-Boekel optreden als belangenbehartiger en als aanbieder van diensten die aansluiten bij de belevingswereld en wensen van zijn leden.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT                 per 1-1-2013

 1. Inwoners van de gemeente  Boekel vanaf 50 jaar kunnen lid worden van de vereniging.
 2. Als uitzondering hierop geldt:
  Alleen in geval van een duurzame relatie met een clublid is het mogelijk voor een niet inwoner uit Boekel om lid te worden van de  KBO-Boekel. Bij verbreking van de relatie zal het lidmaatschap komen te vervallen.
 3. In de gemeente Boekel vormen KBO-Boekel en KBO-Venhorst een cluster, zodat er geen potentiële leden van KBO-Venhorst in Boekel toegelaten worden, alleen bij activiteiten, die bij KBO-Venhorst niet georganiseerd worden.
 4. De contributie voor het lidmaatschap van de KBO-Boekel bedraagt vanaf het jaar 2011 € 22,50 exclusief de bijdrage voor een onderafdelings-activiteit. De (automatische) incasso’s worden in maart/april uitgevoerd. Voor degenen die geen incasso verleend hebben dient de contributievóór1 april te zijn voldaan, contant of door overschrijving.
 5. Aan- en afmelden als lid dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat: de ledenlijst aldaar is bindend. Afmelden als lid dient uiterlijk vóór 31 december van het boekjaar te geschieden, bij gebreke hiervan wordt geacht dat het lidmaatschap stilzwijgend wordt verlengd.
 6. Ieder lid wordt geacht zich volgens de normen van het maatschappelijk verkeer te gedragen. Door het bestuur kunnen sancties, zoals ontzegging van toegang tot Boszicht, schorsing en royement worden toegepast, indien de normen zijn of worden overschreden. Alleen het voltallige bestuur beslist in deze.
 7. Bezoekers van Boszicht uit de gemeente Boekel, die geen lid zijn, hebben vrije toegang tot Boszicht. Indien zij deelnemen aan activiteiten in Boszicht, moeten zij, na een proefperiode van 3 keer deelname, lid worden van KBO-Boekel of een bijdrage betalen per deelname ad € 1,50 exclusief de bijdragen voor een onderafdelings-activiteit.
 8. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de netheid van het gebouw/verblijfruimten en terrein. Fietsen dienen geplaatst te worden in de overdekte fietsenstalling naast de ingang van Boszicht.
 9. Het is leden toegestaan om met 1 introducé Boszicht te bezoeken en deel te nemen aan een activiteit, maar betaalt daarvoor een bijdrage ad € 1,50 exclusief de bijdragen voor een onderafdelings-activiteit. Leden hebben te allen tijde voorrang op introducees bij gebruik van de activiteit.
 10. Leden van andere KBO’s kunnen in Boekel deelnemen aan activiteiten wanneer er plaats is en deze activiteit niet wordt georganiseerd binnen de KBO waarvan zij lid zijn, dit onder dezelfde condities als de  leden van KBO-Boekel.
 11. In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Regelement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

WEBSITE

Het belangrijkste doel van de website is om de leden van de KBO-Boekel zo goed mogelijk te informeren over alle zaken die betrekking hebben op de KBO-Boekel.

De webmasters zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de KBO-Boekel. Zij moeten er voor zorgen dat de aangeboden informatie zo veel mogelijk korrekt, volledig en bij de tijd is. Het is belangrijk dat zij daarvoor de medewerking en steun krijgen van alle leden van de KBO-Boekel.

Zij doen daarom hierbij een oproep aan u allen om suggesties voor verbetering, aanvullingen, korrekties etc. aan hen door te geven. Zie hieronder.

De webmasters zijn:
 
Naam              Adres                                 Postcode Telefoon  Email                              
Jos Jansen Kloosterlaan 20 5427BX 322496 jawaboekel02@gmail.com
Chris Selten Grootveld 73 5427JC 322575 c.selten47@gmail.com

 

 Jos

 

 Chris